پروژه های انجام شده در زمینه تراشکاری

دنده
طبلک کلاف باز کن میلگرد
رابط پمپ برای صنایع غذایی
میل لنگ پرس 100 تن
پیم دستگاه تزریق
غلطک پتروشیمی